CONSELLS EN CAS D’ACCIDENT

 • Si vostè es veu involucrat en un accident de trànsit, com a conductor, cal que mantingui la calma en tot moment.
 • En aquest document es consignen les dades dels implicats, les dels vehicles i les de les seves assegurances. També hi queda constància dels danys soferts en els vehicles.
 • Perquè el document tingui validesa ha d’estar signat pels conductors implicats. En cas de no arribar a un acord, o si hi ha ferits, caldrà avisar a la Policia Local o els Mossos d’Esquadra ( o el cos de seguretat corresponent), perquè facin el corresponent atestat. Aquest document serà la prova fonamental per determinar sobre qui recau la culpabilitat del sinistre.
 • En aquest cas, també serà de gran ajut prendre les dades de les persones que hagin presenciat o que puguin aportar dades sobre l’accident.
 • Cal comunicar l’accident a la seva companyia d’assegurances en un termini no superior als set dies.
 • Si vostè o qualsevol dels ocupants del vehicle ha sofert danys personals, guardi els documents d’assistència mèdica on hi figurin els danys soferts a causa de l’accident, així com els justificants de les despeses que hagin generat lesions, i els informes emesos pel metge, baixa laboral, radiografies, TAC, etc.
 • És igualment important que conservi els comprovants relacionats amb els danys materials (factures o pressupostos de reparació del vehicle).
 • També pot ser útil fer fotografies dels danys soferts, tant en el vehicle com en els objectes personals.
 • Aquests documents i proves seran molt importants a l’hora de reclamar una compensació econòmica pels danys soferts, tant materials com personals i de les seqüeles que se’n derivin.
 • Recordi que qualsevol persona, víctima d’accident, ja sigui conductor, ocupant del vehicle o vianant, tenen dret a indemnització, sempre que, no siguin els culpables de l’accident.
 • Per tal de reclamar la indemnització corresponent, iniciar accions judicials si s’escau, interposar denuncies,… és aconsellable posar el cas en mans d’un advocat especialitzat en temes de trànsit. Ell l’assessorarà en tot moment i intentarà aconseguir la major indemnització possible.